ديابت نوع دو


 سندروم متابوليسم در نتيجه ناهماهنگي هورموني باعث ايجاد چاقي، ديابت نوع دوم، فشار خون و سوء عمل سوخت وساز کلسترول مي شود. سندروم سوخت و ساز مي تواند باعث بيماريهاي قلبي و عروقي شده که دليل قابل توجهي درنارسايي ارگانهاست. اين شرايطي پايا است که در طولاني مدت، قبل از نتيجه مرگبار باعث از بين رفتن کيفيت زندگي وازدست دادن شغل مي شود.

دو نوع بيماري ديابت وجود دارد: نوع يک و نوع دو

ديابت نوع يک: ابتدا در دوران کودکي ظاهر ميشود و دليلش ناتوانايي بدن درتوليد انسولين يا انسولين کافي براي نيازهاي بدن است. امروزه درماني براي اين نوع ديابت وجود دندارد و درمان معمولش رساندن انسولين به بدن است. جراحي متابوليسم انتخاب ديابت نوع يک نيست.

ديابت نوع دوم: دردوران بزرگسالي در نتيجه ناتواني بدن دراستفاده از ذخاير دردسترس انسولين به سبب مقاومت به انسولين است. اين بيماري چندين درمان مختلف دارد وچنانچه مشخصات اوليه لازم  بيمارموفقيت آميز باشد درمان با جراحي متابوليسم است.         

علائم اصلي:

تکرر ادرار ( پلي اوري)
تشنگي بيش از حد ( استسقاء )
غذا خوردن بيش از حد ( پرخوري )
افزايش وزن و يا از دست دادن وزن
افزايش سطوح قند خون پلاسما

انواع مختلف ديابت نوع دوم کاملا مشخص نيستند اما قطعا دليلش سندروم متابوليسم است که از ويژگيهاي قابل توجه اين دسته بيماري است. گرچه خطرعوامل ديگر هست که منجر به احتمال قوي ديابت پيشرفته نوع دوم ميشود.

مردمي که بيشتر در معرض خطر هستند:

افراد با وزن بالا

کساني با عادات تغذيه اي نامتعادل

افراد بدون تحرک (کساني که ورزش نمي کنند)

کساني که سابقه بيماري ديابت درخانواده شان دارند

کساني با ديابت توسعه يافته

کساني که تجربه آسيب يا جراحي پراسترس را داشته اند.

کساني با شيوه زندگي بيش از حد پرتنش